پرستو دریایی خزر

نام علمی : Sterna Caspia

نام انگلیسی: Caspian Tern

نام فارسی: پرستو دریایی خزر
مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین پرستو دریایی و هم اندازه ی کاکایی نقره ای است. به واسطه ی منقار درشت و قرمز رنگش، که از فاصله ی دور دیده می شود، و پروازش، شبیه کاکایی ها که با بال زدن های آرام پیوسته همراه است. شناخته می شود. بال ها و پشت (روتنه) خاکستری کمرنگ؛ زیرتنه سفید و زیر شاهپرها تیره دیده می شود. در پرنده ی جوان،منقار بسیار نارنجی، نازک سیاه، که تا پشت چشم ها امتداد دارد. پیش بال ها اندکی تیره تر از پرنده ی بالغ و پرهای پرواز در زیر و رو تیره رنگ است. پاهای پرنده ی بالغ سیاه کدر است.صدا: صدای این پرنده ی بلند و خشن شبیه «کرآآ-جک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده ساحل زی است که در کنار رودخانه ها و دریاچه ها نیزبه سر می برد و به صورت گروهی، در سواحل شنی دریا و به صورت انفرادی در کنار آب های داخلی آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوان بوده و تولیدمثل نیز می کند. و ضمن مهاجرت به طور منظور در ناحیه ی دریای خزر دیده می شود.حفاظت: حفاظت از مناطق تولید مثل این پرنده ضرورت تام دارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران