تیره ی پرستو دریاییاین پرندگان با اندازه ی نسبتا متوسط تا کوچک، منقار عموما نوک تیز و بال های دراز و کشیده و دم دو شاخه می باشند. عموما روتنه خاکستری تا سیاه، زیر تنه سفید ، منقار زرد، سیاه و قرمز و پاها قرمز یا سیاه دیده می شوند. مسافت های طولانی را در هنگام مهاجرت طی می کنند. غالبا بال ها هنگام پرواز به صورت خمیده اند و پیش از شیرجه در آب اغلب کمی در جا بال زنی دارند. از ماهی تغذیه کرده و به ندرت شنا می کنند. غالبا به صورت دستجات( کلنی ) در سواحل و جزایر شنی دیده می شوند.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران