نام علمی: ( Tropheus duboisi (Karilani

نام متداول: خط سفید باریک Narrow White Band


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 15-14/ 12 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ حساس به بیماریهای گوارشی ناشی از تغذیه نامناسب./

جنس نر:

جنس ماده:


جوان:


نوجوان:


منابع:
Профил на Трофеус дюбоизи (Tropheus duboisi) - AQUAPORTAL.BG
Species Profiles -- Cichlid-Forum
Narrow White Band - Tropheus duboisi ´Karilani´ - - aquarium fish profile

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.