آنچه بخشی از خاطرات جمعی کودکی تمام کودکان جهان است، این سالها و روزها بیش از پیش در زیستگاه اصلی به خاک و خون کشیده می شود و یا عمری را برای ارضای خودخواهی بشر در اسارت زیست می کنند.