تیره آبچلیک

پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند ، بال*های دراز که معمولا نوک*تیز و زاویه*دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد . پر و بال آنها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است . نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آنها اهمیت زیادی دارد .

بیشتر آنها مهاجرند و تابستان*ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند

نسبتا اجتماعی هستند و بعضی از آنها گله*های بزرگ تشکیل می دهند . نر و ماده آنها همشکل است .

معمولا روی زمین آشیانه می*سازند . جوجه آنها پوشیده از کرک*پر است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می باشد . غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است .

منبع: وبسایت پرندگان ایران