کاکایی ارمنی

نام علمی : Larus Armenicus

نام انگلیسی: Armenian Gull
نام فارسی: کاکایی ارمنی
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده حدود 53 سانتیمتر، اندکی کوچکتر از کاکایی پا زرد، با پیشانی بلندتر ومنقار کوتاهتر و انتهای نوک مستطیل شکل است. پاها به رنگ زرد نارنجی و چشمان قهوه ای تیره است. در پرواز روتنه تیره با انتهای شاهپرها سیاه است و لکه ی سفیدی در آنها دیده می شود. لکه ی انتهایی منقار سیاه است.زیستگاه: شبیه دیگر کاکایی ها درایران در شمال غرب و نواحی تالابی جنوب در یاچه ی ارومیه دیده می شود.حفاظت: ضروری است پراکنش دقیق آن تعیین شود و به نظر می رسد در حال حاضر نیازی به حمایت ویژه ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران