کاکایی دودی

نام علمی : Larus Hemprichii

نام انگلیسی: Sooty Gull

نام فارسی: کاکایی دودی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 44 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و تیره رنگ است، بال ها و روتنه خاکستری تیره ی مایل به قهوه ای، پهلوها تیره، زیر بال ها تیره، سینه خاکستری و زیرتنه سفید است. حاشیه ی بیرونی پرهای پرواز سفید، نیم طوق گردن سفید نخودی، منقار بلند و کلفت و در دو رنگ سبز و تیره دیده می شود. ( در پرنده ی بالغ منقار سبز مایل به زرد یا نوار سیاهی نزدیک نوک قرمز دیده می شود) در پرنده ی جوان، منقار آبی خاکستری با انتهای سیاه است. به واسطه ی فقدان حلقه ی سفید بالای چشم از کاکایی چشم سفید متمایز می شود. در پرنده ی نابالغ رنگ سر و سینه و پهلوها خاکستری قهوه ای، روتنه قهوه ای، با حاشیه ی نخودی و دم سفید باحاشیه پهن سیاه در انتها، دیده می شود. پروازش آرام است و از فاصله ی دور با کاکایی اقیانوسی اشتباه می شود.صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «کاآرر» یا «کی ی- آآآ-ر » و یا «کی –کی – کی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در سواحل سنگی و ماسه ای و جزایر کوچک دور از ساحل به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها در سواحل جنوبی دیده می شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران