کاکایی اقیانوسی بزرگ

نام علمی : Catharacta Skua

نام انگلیسی: Great Skua

نام فارسی: کاکایی اقیانوسی بزرگ
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده 99 سانتیمتر و بزرگترین اسکوا است. شبیه کاکایی بزرگ است.اما بدن چاق تر و گردن کلفت تری دارد. پرو بال قهوه ای تیره است و روی شاهپرها سفیدی واضحی دیده می شود. دمگاه دارای خطوط عرضی قهوه ای ونخودی است. در شکل کمرنگ آن دم دراز و شکم سفید با سر سیاه است. تغذیه عمدتا از ماهی است ولی می تواند کاکایی های کوچک و پرندگان کوچک را کشته و بخورد.زیستگاه: پرنده ای دریازی است، ولی در مهاجرت از بالای مناطق خشکی نیز می گذرد. در ایران به صورت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران