کاکایی کوچک

نام علمی : Larus Minutus

نام انگلیسی: Little Gull

نام فارسی: کاکایی کوچک
مشخصات ظاهری: این پرنده،5/ 26 سانتیمتر طول دارد و بسیار کوچکتر از کاکایی سر سیاه است. اما بسیار با شکوه به نظر می آید و پروازی شبیه پرستوی دریایی دارد. انتهای بال هایش اندکی گرد است که این گردی در پرنده ی نابالغ کمتر است. در پرنده ی نابالغ، زیر بال ها سیاه رنگ با حاشیه ی سفید نمایانی در انتهای شاهپرها و روی بال ها، خاکستری کمرنگ دیده می شود. تابستان ها، سر کاملا سیاه، منقار قرمز با لکه ی سیاهی در توک آن، پاها قرمز و شکم و دم کاملا سفید است. زمستان ها، به جای سر و گردن سیاه، لکه ی کوچک سیاهی در پشت چشم ها، روی گوشپرها دیده می شود. همچنین تارک خاکستری، منقار تیره ، سر و گردن سفید و روتنه و پشت بال ها خاکستری کمرنگ است. در پرنده ی جوان، پر وبال زیبا و سیاه و سفید به صورتی که، دم سیاه، روی بال ها و شانه با نوار سیاه اریب مانند، انتهای شاهپهای اولیه سیاه است و سرو تارک سیاه است و روی گوشپرها لکه ی سیاهی دیده می شود. رفتار این پرنده، شبیه کاکایی هاست و مانند پرستو، در حال پرواز، ماهی و حشرات را از سطح آب شکار می کند.صدا: صدای این پرنده شبیه پرستو به صورت «که جک- که جک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی، خورها و حاشیه ی تالاب ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها در اراضی پست ساحل دریای خزر، به صورت مهاجر عبوری ؛ نسبتا فراوان و به صورت اتفاقی، در حاشیه ی تالاب ها در فارس و خوزستان و سواحل خلیج فارس دیده شده است.حفاظت: در سال های اخیر جمعیت این پرنده کاهش بسیاری زیادی نشان داده است، بنابراین، باید به منظور حفاظت از این پرنده برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران