کاکایی صورتی

نام علمی : Larus Genei

نام انگلیسی: Slender billed Gull

نام فارسی: کاکایی صورتی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد . اندازه اش متوسط و اندکی بزرگتر از کاکایی سر سیاه است، با این تفاوت که تابستان ها، سر کاملا سفید وو سینه اش اثری صورتی رنگ دارد و منقارش به صورت آشکاری کشیده و بلندتر از کاکایی سر سیاه و قرمز پر رنگ، که به نظر تیره می آید؛ دیده می شود. پیشانی درراستای منقار، با اندکی شیب همراه است. سر و منقارش را به شکل خاصی پایین نگه می دارد. پاها بلند و قرمز رنگ است. هنگام استراحت، سینه حجیم و پف کرده به نظر می آید، اما هنگام هشدار گردن را به شکل خاصی بالا می برد. زمستان ها، روی گوشپرها لکه ی کوچک و خاکستری رنگی دیده شده (این لکه، د رکاکایی سرسیاه، بزرگتر و تیره تر است) و چشم ها نیز بی رنگ است، اما در فصل تولید مثل تیره رنگ می شود. دم، از کاکایی سرسیاه بلندتر است و انتای آن به شکل مثلث دیده می شود همچنین ، دمگاه به شکل مثلث سفید رنگی، در پر و بال خاکستری رنگش، آشکار است.صدا: صدای این پرنده تو دماغی و بلندتر از کاکایی سر سیاه است.زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی، آبهای داخلی، خورها و مصب ها، به صورت گروه های کوچک و بزرگ به سر برده و همراه با پرستوهای دریایی در سوادحل گلی دیده میشود و درکنار رودخانه ها و حاشیه ی باتلاق ها آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها به تعداد نسبتا فراوان دیده می شود.حفاظت: د رسال های اخیر به ندرت دیده شده است. بنابراین ابتدا باید بررسی دقیقی از جمعیت پراکندگی این پرنده صورت گرفته و سپس برنامه ریزی متناسبی برای حفاظتش تدوین شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران