کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ)

نام علمی : Larus Ichthyaetus
نام انگلیسی: Great black headed Gull
نام فارسی: کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 68 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کاکایی پشت سیاه بزرگ است. پرنده ی بالغ، تابستان به واسطه ی کلاه بزرک و سیاه،منقار کلفت و نارنجی با نوار سیاهی در نزدیگی توک و شاهپرهای اولیه ی سفیدش که د رنزدیکی انتهای بال نوار سیاهی دارد، شناخته می شود. زمستان ها، درپشت چشم هایش ، لکه ی سیاهی دیده می شود.همچنین روتنه و بال ها خاکستری سر سفید و همواره حلقه ی دور چشم ها سفید و براق است. در پرنده ی جوان، در اولین زمستان، پرو بال خاکستری مایل به قهوه ای سر و سینه و شکم ، دم و دمگاه سفید دیده می شود که در پرهای دم نوار پهن سیاهی دیده می شود. لکه ی سیاه پشت چشمان این پرنده آشکارا دیده شده و پاهایش به رنگ زرد خاکستری است.صدا: صدای این پرنده عمیق و شیهه مانند، شبیه «کرآ- آه » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی به سر برده و به ندرت در در یاچه های داخلی دیده می شود. در ایران زمستان ها به تعداد فراوان دیده می شود. در جزیره ی قشم تولید مثل می کند.حفاظت : چنین به نظر می رسد، که این پرنده د رحال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران