نام متداول: (Tropheus brichardi (Mvuna


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12-13 / 10-11 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 350 لیتر / حساس به بیماریهای گوارشی ناشی از تغذیه نامناسب./ تفاوت نرو ماده بسیار سخت و فقط از روی سایز میباشد که نرها کمی بزرگترند./

منابع:
Species Profiles -- Cichlid-Forumarmkes.com - fish pages -
Tropheus brichardi Mvuna "Single Spot"

Tropheus brichardi ´Mvuna´ - - aquarium fish profile

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.