کاکایی پا سیاهنام علمی : Rissa tridactyla

اندازه : ۴۱ سانتی متر

رویت : بصورت اتفاقی