کاکایی*ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بال*های خاکستری یا سیاه ، پرجثه*تر از پرستوهای دریایی هستند با بال*های پهن*تر و پاهای درازتر و اغلب به راحتی راه می*روند . گونه*های سرسفیدغالبا در زمستان رگه*های تیره*ای روی سر دارند ، و انواعی که سر تیره تیره*رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه*های قهوه*ای روی آن دیده می شود . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین یا صخره*های مشرف به دریا آشیانه می سازند ، گاهی بالباز اوج می گیرند . غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهی ها ، سخت*پوستان ، نرم*تنان ، حشرات ، لاشه*حیوانات ، گاهی میوه*های سته و مواد گیاهی است .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران