1-لبردور

2-ژرمن شپهرد

3-یورکشایرتریر

4-بیگل

5-گلدن رتریور

6-بولداگ

7-باکسر

8-داکس هاند

9-پودل

10-شیتزو