ایراد صدمه بدنی فقط برای نمایش به عکاس

آموزش آزار حیوانات به کودک

تنگی نفس ماهی ها به دلیل کمبود اکسیژن در حجم پایین آب مورد نیاز/ هجوم به سطه برای دریافت اکسیژن از آب سطحی

استفاده به عنوان طعمه مار آبی/ ماهی امکان فرار و نجات جانش را ندارد