سلیم سینه بلوطی


نام انگلیسی : Caspian Plover

نام فرانسوی : Gravelot asiatique

نام علمی (لاتین) : Charadrius asiaticus

چطور پیدایش کنیم :


19 سانتی*متر ؛ یک سلیم باریک جثه با پاها و گردن نسبتا دراز و قامت راست . در همه فصول با پیشانی کمرنگ ، ابروی روشن ، نوار چشمی قهوه*ای و خط بالی کمرنگ مشخص می شود . در تابستان روی سینه آن نوار پهن قهوه*ای مایل به قرمزی دیده می شود که حد پایینی آن سیاه است . در زمستان این نوار خیلی کمتر نمایان است ولی اثری از آن مشاهده می شود .زیستگاه :


زمین*های هموار شوره*زار یا رستنی در نقاط بیابانی و نیمه بیابان و اغلب نزدیک آب . ضمن مهاجرت در کشتزارها و علفزارها دیده می*شود . !پراکندگی :


سلیم سینه بلوطی به صورت مهاجر عبوری نسبتا فراوان است و تقریبا در همه*جای ایران دیده می شود . طبق گفته Zarudny در حوضه هریررود در شمال شرقی خراسان زادوولد می کرده است که در حال حاضر این امر نیاز به بررسی بیشتری دارد .

منبع: وبسایت پرندگان ایران