خروس کولی دم سفید

نام انگلیسی : White-tailed Plover

نام فرانسوی : Vanneau a queue blanche

نام علمی (لاتین) : Vanellus leucurus

چطور پیدایش کنیم :


5/26 سانتی*متر ؛ سطح پشتی قهوه*ای برنزه ، پیشانی سفید و دمی به رنگ سفید یکدست دارد . بیشتر شاهپرهای ثانوی سفید است که در پرواز با شاهپرهای نخستین تیره*رنگ تضاد خاصی دارد . گلوی سفید ، گردن قهوه*ای کمرنگ ، سینه خاکستری و سطح شکمی سفید مایل به نخودی دارد . پاهایش دراز و زرد رنگ است . خارج از فصل زادوولد به صورت گله*های کوچک دیده می شود .زیستگاه :


تالاب*های آب شیرین ، علفزارهای مرطوب ، ساحل دریاچه*ها و به ندرت در ساحل دریا . روی زمین و در میان گیاهان کوتاه نواحی باتلاقی آشیانه می کند .پراکندگی :


خروس کولی دم سفید ، پرنده*ای است نیمه مهاجر ، به تعداد کم در شمال و به تعداد فراوان در جنوب دیده می*شود . از جمله گونه های مهاجر زمستان گذارانی است که در نیمه شمالی کشور به ندرت دیده می شود و بدین رغم برای اولین بار تعداد 2 قطعه پرنده خروس کولی دم سفید در تالاب کانی برازان مهاباد مشاهده شد .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران