پرندگانی هستند آبچر که از آبچلیک*ها با بدن جمع و جورتر ، گردن کوتاه*تر و کلفت*تر ، منقار کوتاه*تر ، چشم*هائی درشت*تر و نقش نگار بیشتر ، مشخص می شوند . بال*های نسبتا دراز و نوک*تیز دارند ، پروازشان قوی است و به سرعت می دوند . هنگام تغذیه سر و دم خود را به حرکت مخصوصی بالا و پایین می کنند . نقش پر و بال در پرواز و صدای رسای این پرندگان در تشخیص آنها اهمیت به*سزائی دارد . دم گسترده آنها اغلب دارای طرح مشخصی است .بیشترشان مهاجرند و به صورت گله*های بزرگ دیده می*شوند . در خارج از فصل زادوولد غالبا گله*های مختلط تشکیل می دهند . بسیاری از آنها تابستان را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند . نر و ماده آنها همشکل است و روی زمین آشیانه می سازند ، جوجه*های آنها پس از خروج از تخم پوشیده از کرک*پرند و تقریبا بلافاصله قادر به ترک آشیانه می باشند .

از مواد مختلف حیوانی و نیز بعضی مواد گیاهی تغذیه می کنند .!


منبع: وبسایت پرندگان ایران