تیره هوبره

پرندگانی هستند خشک*زی که بیشتر در دشت های پر علف و زمین های زراعتی وسیع دیده می شوند
گردن و پاهایشان دراز است و بالهای پهنی دارند . منقارشان کلفت و نسبتا پهن است .
آرام و با گردنی کشیده راه می روند ، اغلب خود را از انظار مخفی می سازند
و به محض احساس خطر قوز می کنند و یا به سرعت می دوند و کمتر پرواز می کنند .
خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند .
نر و ماده آنها همشکل نیست . روی زمین آشیانه می سازند و همه چیز خوارند .


منبع: وبسایت پرندگان ایران