گل آزالیا :

نام علمی : Azalea indica

خانواده : Ericaceae

آزالیا در رنگ*های مختلف و اندازه*های گوناگون و فرم*های پُر پَر و كم پَر یافت می*شود.

از آنجا كه گیاه به استراحت تابستانه احتیاج دارد، اوایل بهار گیاه را به زیر سایه درختان انتقال دهید تا رشد رویشی داشته و سپس در اوایل تابستان سر برداری از گیاه را انجام دهید و بخش*های هرس شده را به عنوان قلمه استفاده كنید (قلمه*های نیمه خشبی آزالیا در فصل تابستان برای ریشه زایی بسیار مناسب هستند). بعد از سر برداری گیاه به تغذیه کامل نیاز دارد که آن را با یک کود کامل مورد تغذیه قرار می*دهیم، تا همه عناصر ماکرو المنت و میکرو المنت را با هم دریافت کنند.

در اوایل پاییز با پایین آمدن درجه حرارت گیاه را مدتی در شرایط آب و هوای آزاد نگه می*داریم. در این حالت گیاهان برای مدتی نیازمند درجه حرارت پایین (در حدود 10 تا 15 درجه سانتی*گراد) هستند. لذا چنانچه این دوره را طی نکنند و همواره در یک درجه حرارت یکنواخت به سر برند گل دهی آن*ها با تأخیر انجام می*شود. پس از طی این دوره آن*ها را به جایی با درجه حرارت ثابت و نور غیرمستقیم منتقل می*كنیم، تا در زمستان آینده مجدداً به گل روند.

در بین ارقام آزالیا، آزالیای پُر پَر دوره گل دهی کوتاهتری دارد ولی آزالیای کم پر می*تواند در یک دوره طولانی 3 تا 5 ماهه گلدار باشد. آزالیا در مکان*هایی که آبیاری یا تغذیه به کمک محلول*های غذایی کاهنده PH محیط انجام می*گیرد، انجام می*شود. اگر گیاه همواره با محلول غذایی خاصی پرورش می*شود بهتر است در بین دفعات تغذیه از محلولی که PH محیط را پایین می*آورد، استفاده کنید.

آزالیاهایی که با آب*های سخت و سنگین آبیاری می*شوند، کیفیت گل*هایشان مطلوب نیست، بنابراین کیفیت آبیاری بر روی عملکرد و کیفیت محصول نقش مهم و تعیین کننده*ای دارد.
زرد شدن برگ*های آزالیا چنانچه با ریزش همراه نباشد به علت فقر آهن یا روی است. خاک*هایی که PHبالایی دارند و جذب آهن در آن*ها براحتی صورت نمی*گیرد باعث زرد شدن برگ گیاهان می*شوند. اما اگر این زردی همراه با ریزش برگ باشد معمولاً باید به شرایط رطوبتی محیط توجه کرد.

اگر جوانه*های رویشی قبل از رویش گل حذف نشود و رشد رویشی ادامه پیدا كند گل*ها قادر به شکوفایی کامل نیستند و اصطلاحاً Blooming برای گل اتفاق نمی*افتد.

نیازهای اکولوژیکی :

نور: متوسط
حرارت : متوسط
آبیاری : زیاد تا متوسط
رطوبت : زیاد 65-60 %
اسیدیته : 5-4 اسیدی

طرز تکثیر : قلمه به طول cm 8-5 نیمه خشبی در اواخر بهار در حرارت 16 درجه

میزان کود مورد نیاز : gr 3 در لیتر هر هفته یکبار از فروردین تا شهریور

خاک مورد نیاز : خاك متوسط وغنی (پیت ماس + خاکبرگ حاصله از برگ کاج + کود
دامی )


بیماری ها :

شکل گیاه غیر طبیعی شاخه ها دراز و منحرف: احتیاج به هرس دارد

حلقه های سفید رنگ روی برگ ها: حشره آفت ،سمپاشی با حشره کش نفوذی هفته ای یک بار پوستک هایی اطراف گل دیده می شود: کاملاً طبیعی

برگ ها سیاه می شوند: سردی هوا، آبیاری با آب باران یا آب جوشیده – غبار پاشی

برگ ها سبز کمرنگ: کمبود نور و زیاد بودن کلسیوم خاک

حشرات اطراف گلها: سمپاشی با حشره کش نفوذی هر 2 هفته 1 بار

غنچه ها باز نمی شوند: آبیاری بیش از حد- هوای گرم، افزایش فاصله بین دو آبیاری

برگ جدید ریز و عدم تشکیل گل: کمبود مواد غذایی از ظهور جوانه تا آخر گلدهی کود دهی

روی برگ و گل لکه های قهوه ای تیره: اثر براق کننده شیمیایی یا سموم

برگها کرکدار: کاملاً طبیعی

برگ ها و گلها خشک: زیاد یا کمی آبیاری – گرم و خشک بودن هوامنبع: وبسایت شبنمک