سلام
مثل اینکه رقیبی نداریم( البته قشنگی صید به کل کل کردنش قصد جسارت ندارم)

باتشکر