نام متداول: (Tropheus brichardi (Cape Tembwe


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12/ 10 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ حداقل به تانکی با 300 لیتر حجم نیازمندست./

نکته مهم:
تمام گونه هاییکه به معرفی آنها پرداخته میشود گونه های اصلی هستند که گونه ها و زیر شاخه های همنام و همشکلی دارند و در اکثر مواقع حتی در رنگ تفاوت زیادی میتوانند داشته باشند. واین تغییر رنگ بخاطر محل زندگی آنها میباشد که در شرق یا غرب و جهات دیگر دریاچه تانگانیکا میباشد.

منابع:
Tlamovec Tropheus brichardi ´Cape Tembwe´ - Tropheus brichardi ´Cape Tembwe´ - Atlas akvarijních ryb
Tropheus brichardi ´Cape Tembwe´ - - aquarium fish profile
Species Profiles -- Cichlid-Forum
Профил на Трофеус брихарди (Tropheus brichardi) - AQUAPORTAL.BG
Tropheus Brichardi Hakkında Bilgi tropheus-brichardi-cape-tembwe – WebteSin.Com

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.