یلوه خالدار

نام انگلیسی : Spotted Crake

نام فرانسوی : Marouette Ponctuee

نام علمی (لاتین) : Porzana porzanaچطور پیدایش کنیم :


22 سانتی*متر ؛ جثه*اش تقریبا به اندازه جثه یلوه آبی ، ولی منقارش خیلی کوتاه*تر از آن می باشد .

تشخیص و مشاهده آن خیلی دشوار است ، اما صدای مشخصی دارد ، صدای یلوه خالدار آهنگین و سوت مانند شبیه «ویت - ویت» شنیده می شود که همواره در تاریکی و طول شب آن را تکرار می کند.

به ظاهر شبیه یلوه حنایی کوچک و تیره*رنگی بنظر می*رسد که سطح پشتی آن قهوه*ای مایل به زیتونی تیره و دارای خط و خال سفید است ، و بال*هایش قهوه*ای پررنگ ( نه بلوطی ) می باشد . پاهای سبزرنگ و منقار زرد رنگ با قاعده قرمز دارد . سینه*اش خاکستری است با خال*های سفید . هنگام احساس خطر دم خود را تکان می دهد و در نتیجه پوشپرهای کرم رنگ زیر دمش آشکار می شود . یلوه خالدار پرنده*ای تک*زی است و بیشتر در روشنایی کم صبح زود یا غروب آفتاب فعالیت می کند . یلوه نوک سبز و یلوه کوچک ، از این پرنده خیلی کوچکترند و پوشپرهای زیر دم آنها راهراه است .
زیستگاه :


نسبتا کمتر از یلوه کوچک و یلوه نوک*سبز به آب بستگی نشان می دهد . در باتلاق*ها ، آبگیرهای پر*گیاه ، حاشیه تالاب*ها و رودخانه*ها دیده می شود ، در مناطق باتلاقی زادوولد می کند
پراکندگی :


یلوه خالدار پرنده*ای نیمه مهاجر است و در گذشته نچندان دور نسبتا فراوان بوده است و اما در حال حاضر به دلیل وضعیت و رفتار پنهان*کار بودن این پرنده ، تعداد و وضعیت پراکندگی آن چندان مشخص نیست .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران