یلوه نوک سبز

نام انگلیسی : Baillon’s Crake

نام فرانسوی : Rale de Baillon

نام علمی (لاتین) : Porzana pusilla


چطور پیدایش کنیم :


17 سانتی*متر ؛ این پرنده از همه یلوه*ها کوچکتر است و هر دو جنس آن به نر یلوه کوچک شباهت دارد ، ولی اگر آنها را به دقت نگاه کنیم ( که کمتر ممکن است ) به وسیله انداز کوچکتر ، سطح پشتی خرمائی رنگ با نقش و نگار سفید ، راهراه عرضی سیاه و سفید تهیگاه*ها ، پاهای گوشتی رنگ و منقار سبز بدون قاعده قرمز مشخص می شود ( یلوه کوچک در سطح پشتی قهوه*ای زیتونی است ) . در حالت پرواز لبه سفید اولین شاهپر نخستین بال ، نشانه دیگری برای تشخیص آن است . نر این پرنده و نر یلوه کوچک ، هر دو ؛ صورت ، گلو و سطح شکمی کبود دارند و پوشپرهای زیر دمی آنها دارای راهراه عرضی سیاه و سفید است .

نابالغ*های آنها نیز بهم شباهت دارند ( و به نابالغ یلوه کوچک ) ، اگرچه سطح شکمی نابالغ یلوه نوک سبز اغلب راهراه خیلی واضح دارد و در سطح پشتی آن خال*های کمرنگ مشخص*تری دیده می شود .

رفتار یلوه نوک سبز شبیه رفتار یلوه کوچک است .
زیستگاه :


معمولا رویش*های گیاهی کوتاه*تر و انبوه*تر و تالاب*های کوچک*تر را ترجیح می دهد( در مقایسه با یلوه کوچک ) در باتلاق*ها و تالاب*های پر گیاه نیز دیده می شود .
پراکندگی :


تابستان*ها به تعداد کم دیده می شود ، امکان دارد در شمال شرقی و جنوب شرقی ایران زادوولد کند ،

به صورت مهاجر عبوری در حوالی تهران دیده شده است ، شایان ذکر است این پرنده از جمله پرندگان نادر و کمیاب است .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران