پرندگانی هستند باتلاقی که به خوبی شنا می کنند اغلب خود را از انظار مخفی می سازند و بیشتر صدایشان شنیده می شود تا اینکه دیده شوند.
بال*هائی کوتاه و گرد دارند ، دمشان کوتاه است و اغلب آنرا بالا نگه می دارند.
پرواز آنها معمولا کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه*های بلندشان آویزان قرار می گیرد
در این تیره چنگرها پرجثه*ترند با سری نسبتا کوچک و پنجه*های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است
هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می دهند . نر و ماده آنها معمولا همشکل است و بیشتر آنها تک*زی هستند
روی زمین یا در نیزارها آشیانه می سازند . از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می کنند.

منبع: وبسایت پرندگان ایران