زنبور خور معمولی

نام انگلیسی : Bee-eater

نام فرانسوی : Guepier d’Europe

نام علمی (لاتین) : Merops apiaster


چطور پیدایش کنیم :

27 سانتی*متر ؛ پرنده ایست رنگارنگ با منقار دراز خمیده و دو شاهپر خیلی دراز وسط دم که حتی از فاصله دور هم به آسانی تشخیص داده می شود
هر دو جنس آن سطح پشتی بلوطی و زرد ، شاهپرهای نخستین ، دم و سطح شکمی سبز مایل به آبی و گلوی زرد درخشان را دارا هستند ، پرنده نابالغ شاهپرهای دراز وسط دم را ندارد .
پرنده ای ست اجتماعی ، اغلب روی سیم های برق و تلگراف می نشینند ، پروازشان زیبا و توام با بالباز روی های چرخشی ست که در این حالت بالها را افقی و در امتداد بدن نگه می دارند .!

زیستگاه :

فضاهای باز پر بوته و کم درخت ، تیرهای تلگراف و امثال آن را ترجیح می دهند . زنبور خور معمولی در سوراخ هایی که در دیواره ساحلی رودخانه ها ، گودال های شنی و بریدگیهای زمین و گاهی حتی در زمین هموار ایجاد می کند و بهطور دسته جمعی زندگی و زاد و ولد می کند .!منبع: وبسایت پرندگان ایران