زنبور خوارها پرندگانی هستند اجتماعی و رنگارنگ ، با بدنی باریک ، بالهای دراز و نوک تیز و دم بلند که اغلب جفت وسطی شاهپرهای آن دراز است ، منقاری دراز ، نسبتا باریک و اندکی خمیده دارند ، نر و ماده آنها همشکل است ، در سوراخ ها آشیانه می سازند و از حشراتی که در هوا می گیرند ، تغذیه می کنند که اغلب زنبور یا انواع مشابه آنرا شامل می گردند .!