ماهی خورک سینه سفید


نام انگلیسی : with-Breasted Kingfisher


نام فرانسوی : Martin-Pecheur de Smyrneنام علمی (لاتین) : Halcyon Smyrnensis


چطور پیدایش کنیم :


27 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل

منقار و پاهای قرمز روشن دارد .!

سر ، گردن ، خم بال ، پهلوها و شکمش بلوطی است ، جبه و دمش سبز مایل به آبی می باشد .

چانه ، گلو و وسط سینه اش سفید است .

به حالت قائم روی بوته ها ، تیر تلگراف و امثال آن می نشیند .زیستگاه :


جویبارها ، باتلاقها و مزارع آبیاری شده

ولی کمتر از سایر ماهی خورک ها به ابی بستگی نشان می دهد .

اغلب در زمینهای زراعتی و باغ های خشک دیده می شود .

در سوراخ درختها ، دیوار ساحلی رودخانه ها و دیوار ساختمانها آشیانه می سازد .پراکندگی :


ماهی خورک سینه سفید از جمله پرندگان بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است


منبع: وبسایت پرندگان ایران