پرندگانی با سر بزرگ و دم کوتاه که برای گرفتن ماهی در آب شیرجه می روند .

منقاری بزرگ ، راست و نوک تیز دارند . بالهای آنها معمولا کوتاه و گرد است .

پرو بالی خوشرنگ دارند ، بی حرکت و راست روی پایه ها و سیم های تلگراف می نشینند و یا بالای سطح آب درجا بال می زنند . تک زی هستند . در سوراخ ها آشیانه می سازند .

از ماهی ها ، سخت پوستان ، حشرات و دوزیستان تغذیه می کنند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران