شکاری*های بزرگ با بال*های دراز و پهن ، سر و منقار بزرگ ، دم پهن و پاهای پردار

اغلب بالباز اوج می گیرند و پروازی باشکوه دارند . تغییرات پروبال انها تدریجی و کند است ، در نتیجه تشخیص نابالغ*ها خیلی دشوار است ، نر و ماده آنها همشکل است ولی ماده*ها اندکی از نرها بزرگترند .

بعضی از عقاب*ها فقط لاشه می خورند ، روی درخت*ها یا صخره*های مرتفع آشیانه می سازند .!منبع: وبسایت پرندگان ایران