سارگپه پا بلند

نام انگلیسی : Long-legged Buzzard


نام فرانسوی : Bise feroce

نام علمی (لاتین) : buteo rufinusچطور پیدایش کنیم :


60 تا 65 سانتی*متر ؛ تشخیص سارگپه پا بلند از سارگپه ، که خیلی به آن شباهت دارد ، بسیار دشوار است . رنگ پرو بالش بسیار متنوع و از قهوه*ای مایل به خرمائی پررنگ با سطح شکمی کرم رنگ و رگه*رگه ، تا تقریبا سیاه با سطح شکمی قهوه*ای خیلی پررنگ تغییر می کند . سر پرنده بالغ معمولا کمرنگ است و دمش اغلب دارچینی و بدن راه*راه عرضی می باشد .اما دم سارگپه با اینکه شبیه دم این پرنده است ، به ندرت را*هراه عرضی قابل تشخیص روی آن وجود دارد . در پرواز سطح شکمی این پرنده سفیدرنگ بنظر می اید ، ولی نوک و خم بال*ها و رانهایش تیره*رنگ است ، پرنده نابالغ از نابالغ سارگپه غیرقابل تشخیص است .


زیستگاه :استپ*ها و دشت*های وسیع خشک و گاهی در کوهستان ، معمولا روی زمین و گاهی روی تک درخت*ها آشیانه می سازد .پراکندگی :


سارگپه پابلند بومی ایران است و به طور کلی از پرندگانی بشمار می رفته که به وفور دیده می شدند

در حال حاضر این پرنده چندان فراوان نیست و در پارک ملی بافت ، پناهگاه ملی حیات وحش شیر احمد در سبزوار و دیگر نقاط مختص به زیستگاه خود یافت می شود .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران