سارگپه چشم سفید

نام انگلیسی : White-eyed Buzzard

نام فرانسوی : Buse aux yeux blancs

نام علمی (لاتین) : Butastur teesaچطور پیدایش کنیم :44 سانتی*متر ؛ نر و ماده این پرنده همشکل است . سارگپه*ای است خیلی کوچک با دم نسبتا دراز ، سطح پشتی آن قهوه*ای پررنگ بت رگه*های سیاه است و یک لکه بزرگ سفید و واضح در پس سرش دیده می شود . سطح شکمی آن تقریبا سفید و راهراه عرضی قهوه*ای مشخصی دارد . چانه و گلویش سفید است و در وسط و طرفین آن خط طولی تیره*رنگی دیده می شود . پوشپرهای کرنگ روی بال در پرواز به خوبی نمایان است ، رنگ چشمش سفید آمیخته با زرد است . سارگپه چشم سفید چندان فعال نیست و معمولا روی درخت یا تیر تلگراف می نشیند ، پروازش سریع ، در ارتفاع کم و توام با بالبازروی*های کوتاه است
زیستگاه :


جنگل*های تنک و زمین*های زراعتی با درخت*های پراکنده . روی درخت آشیانه می سازد
پراکندگی :


سارگپه چشم سفید از پرندگان بومی ایران است و به تعداد اندک در جنوب شرقی ایران هنوز یافت می شود ، در سواحل دریای عمان نیز به صورت فراوانی دیده می شود .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران