کرکس ها


خیلی بزرگ و کند حرکت هستند با بال*های خیلی دراز و پهن ، دم کوتاه و سر بدون پر ( به جز هُما )

معمولا با بال*های باز اوج می گیرند و اغلب با عقاب*ها اشتباه می شوند ولی سرشان کوچکتر است و طرح پرواز متفاوتی دارند ، نــر و ماده آنها همشکل است . اغلب با هم دیده می شوند ، از لاشه حیوانات تغذیه

می کنند ، روی درخت*ها یا صخره*های مرتفع آشیانه می سازند .

منبع: وبسایت پرندگان ایران