عد ازآنکه مدتی سگ درمحل اجابت مزاج ماند واحتمالا دفع ادراریا مدفوع انجام داد می توان آن را به داخل خانه جدیدش منتقل ساخت. این لحظه زمان مناسبی است که آن را با قفس یا آشیانه یا وسیله حمل و نقل خود آشنا ساخت. بعد از اینکه توله کمی دراطراف گردش کرد وبا سایراعضاء خانه نیزآشنا شد بهتراست که آن را درداخل قفس یا آشیانه اش قراردهید. همچنین می توانید اسباب بازی و یا قطعه ای از پتوی خانه قبلی اش ( که بوی محل قبل را می دهد ) در کناراو قراردهید. توله های کوچک خیلی زود خسته می شوند. قراردادن وسایلی که بوی مادر یا سایر همزادانش را بدهد برای توله رضایت آفرین است وشروع به استراحت می کند. به این نکته دقت نمائید که توله همواره باید درقفس یا آشیانه خود استراحت کند یا بخوابد. لذا به هیچ عنوان اجازه ورود به رختخواب خود را به حیوان ندهید. سعی کنید محل آشیانه سازی محیط مطمئن وسالمی برای سگ باشد. برای سگهای آپارتمانی انتخاب این محل باید با شناخت کافی صورت گیرد. دراولین اقدام دقت نمائید که سگ تمایل دارد که کدام قسمت ازخانه شما بماند. ودرعین حال به مناطق خطرناک نظیرپله ها. نردبان. بالکن که ممکن است توله ها ازآن سقوط کنند رسیدگی کنید.
همچنین به فضاهای باریک مابین اشیاء سنگین داخل خانه که توله ها ممکن است وارد آنجا شوند وگیربیافتند دقت نمائید. توله ها ممکن است به زیر کابینتها وارد شوند. دراین خصوص دقت نمائید که گذاشتن وسایلی نظیر پاک کننده ها. حشره کشها. جونده کشها. دیگچه وظروف سنگین درزیرکابینتها می تواند برای توله ها خطرناک باشند. دردومین مرحله باید وسایل کوچک وخطرناک نظیر وسایل خیاطی ومیخ و000 را که ممکن است درگوشه وکنارخانه باشند وتوله احیانا آنها را ببلعد جمع آوری شوند. همچنین رنگهایی که درساخت آنها سرب به کاررفته است. حشره کشها. ضد یخ وموادشیمیایی مختلف را جمع آوری ودرمحلهای مناسب وغیرقابل دسترس قرارداد. بعلاوه سیمهای برق. تلفن. کامپیوترو نظایرآنها را دورازدسترس حیوان قراردهید.