منقاری باریک ، دراز با کناره*های مضرس دارند که برای گرفتن ماهی*ها مناسب است.

معمولا در آب غوطه می زنند و شنا می کنند ، بدنی باریک دارند و بیشتر به غواص*ها شبیه هستند تا به اردک*ها . مانند اردک*های غواص قبل از برخاستن از سطح آب ، تا مسافتی روی آب پا می زنند .

در پرواز بدن* آنها کشیده و دراز به نظر می آید زیرا در این حالت منقار ، سر ، گردن و بدن در یک امتداد قرار می گیرد . نر و ماده آنها همشکل نیستند ؛ روی زمین یا در سوراخ*ها آشیانه می سازند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران