كشت موينا(دافني):
مقدمه:
دافني ها كلادوسرهاي سخت پوست كوچك آبشيرين با نام عمومي خاكشي هاي سخت پوست هستند. اين نام عمومي فقط بدليل سايزشان نبوده بلكه بدليل حركت جهشي ناگهاني وكوتاهشان در آب است.جنسهاي دافني و موينا بشدت خويشاوند مي باشند. آنها در سرتاسر جهان وجود دارند وتمام آنها به دافني معروف هستند. دافني داراي بدني كه شامل سر وتنه هستند آنتن ها (شاخك ها) ابزار اصلي موقعيت يابي هستند.چشمان مركب بزرگ زير پوست در دو طرف سر قرار دارند.يكي از خصوصيات عمده دافني آنست كه بخش اصلي بدن تنه بوسيله يك اسكلت خارجي احاطه مي شوند ( كاراپاس: لايه سختي كه همه يا بخشي از پشن جانوران را مي پوشاند) . آنها مكرراً پوست خارجي شان را پوست اندازي مي كنند. كيسه تخم حاوي تخم ها و جنين هاي توسعه يافته در قسمت پشت جنس ماده وجود دارد. در دافني كيسه تخم كاملا بسته بوده ولي در موينا باز است . تنوع اندازه در بين جنس ها وجود دارد.جنس مويناها تقريبا نصف حداكثر طول دافني ها هستند. مويناهي بالغ (1000-700 ميكرون ) درازتر از ميگوهاي دريايي تازه تفريخ شده ( 500 ميكرون ) بوده وتقريباً دو تا سه برابر طول روتيفر هاي بالغ هستند.بهرحال مويناهاي جوان ( كمتر از 400 ميكرون ) تقريباً سايز مشابه يا اندكي درازتر از روتيفر هاي بالغ و كوچكتر از ميگوهاي آبشور تازه تفريخ شده هستند.ضمناً ميگوي آبشور در آبشيرين به سرعت تلف مي شود. در نتيجه مويناها ايده آل ومناسب براي تغذيه بچه ماهيان آب شيرين هستند.

بچه ماهي ( لارو ) تازه تفريخ شده اغلب گونه هاي ماهيان آب شيرين مويناهاي جوان را بعنوان غذاي آغازينشان مصرف مي كنند. بهرحال قابل درك كه درجه بندي مويناها از لحاظ سايز و اندازه مشكل مي باشد. در آزمايش هاي آزمايشگاه گشتابورزي گرمسيري داشگاه فلوريدا ( UF/IFAS: مخفف دانشگاه فلوريدا/مركز علوم كشاورزي وغذا) انجام شده كه مويناهاي رد شده ازميان غربال با چشمه 500 ميكروني براي تكه تكه كردن جانداران مي انجامد باچنين گستردگي كه انها بمدت زياد بعنوان غذاي زنده قابل استفاده نيستند.
در اكواريوم وقتيكه مقادير تغذيه تعيين شده مانند مويناها مي توانند براي خورده شدن خيلي حجيم رشد كنند مراقبت بايد موثر واقع شود. اگر اين مويناهاي بزرگترخيلي متراكم شوند، حركات جهشي آنها براي صدمه زدن وآسيب رساندن بالقوه به بچه ماهي سودمند باشد. در سنگاپور موينا ميكرورا كه در استخرهاي غني شده عمدتاً با كود مرغي يا اغلب كمتر با كود خوك رشد مي كنند بعنوان غذا براي بچه ماهي گونه هاي گرمسيري زينتي با 99-95 درصد بازماندگي براي ¾ اينچ ( 20 ميليمتر) در طول كاملاً مشترك بكار برده مي شوندمتاسفانه اطلاعات خيلي كمي در مورد روشهاي عملي كشت توده مويناها موجود هست و آطلاعات قابل دسترس در اسناد ميموگراف ، مجلات خارجي ويا نشريا ديگر وجود دارد.

نيازهاي فيزيكي وشيميايي مويناها در غلظت هاي زياد در استخرها ، بركه ها ، درياچه ها ، گودالها ، نهرهاي با جريان كم و باتلاق هاي كه داراي مواد آلي پوسيده هستند پيدا مي شوند. انها مخصوصا در بدنه آب موقتي فراوان مي شوند كه براي آنها اوضاع مناسب فقط براي يك دوره مختصر فراهم مي شود.
مويناها اكثراً درآب با كيفيت فقير قابليت تحمل فراوان دارند. آنها در ؟آبي كه ميزان اكسيژن محلول متغير تقريباً از صفر تا حد اشباع زندگي مي كنند . مويناها خصوصاض در برابر تغييرات غلظت اكسيژن مقاوم هستند و اغلب در كميت هاي زياد در بدنه آب شديداً آلوده شده با فاضلاب توليد مثل مي كنند . گونه هاي از مويناها كه نقش مهمي در تثبيت فاضلاب در اكسيداسيون مردابها بازي مي كنند گزارش شده است.
قابليت زنده ماندن در محيط هاي با اكسيژن كم بسبب گنجايش آنها براي سنتز هموگلوبين مناسب است . شكل گيري هموگلوبين به سطح اكسيژن محلول در آب وابسته است . همچنين توليد هموگلوبين بوسيله دما وتراكم جمعيت بالا ايجاد خواهد شد.
مويناها به حداكثر دما مقاوم هستند و به آساني تغييرات روزانه 88-41 درجه فارنهايت (31- 5 درجه سانتي گراد) را تحمل مي كنند. دماي ايده آل آنها 88 – 75 درجه فارنهايت (31- 24 درجه سانتي گراد) است .حداكثر تحمل دماي مويناها هم براي پرورش دهندگان تجاري در جنوب امريكا وهم كشت هاي تفنني غذاي زنده در خانه تفوق بزرگ محسوب مي شود.

احتياجاتغذايي مويناها از گروه هاي متنوع باكتري ها ، مخمرها، فيتوپلانكتون ها و دتريتوس ها (مواد آلي پوسيده) تغذيه مي كنند . سلولهاي باكتريايي وقارچي در ارزش غذايي حداكثر طبقه بندي مي شوند. جمعيت هاي موينا در حضور مقادير كافي سلولهاي مخمرو باكتريها بعلاوه فيتوپلانكتون با بيشترين شدت رشد مي كنند.موينا يكي از معدود زئوپلانكتوني است كه ميتواند از جلبك سبز- آبي ميكروسيستيس اروگينوسا( Microcystis aeruginosa) استفاده كند.هردوي دتريتوس هاي جانوري و گياهي ممكن است انرژي لازم براي رشد و توليد مثل مونياها را فراهم مي كنند.ارزش غذايي دتريتوس ها به منشا وكو بودن سن آنها بستگي دارد .

سيكلزندگي مويناها
سيكل توليد مثل موينا دو مرحله جنسي وغير جنسي دارد . معمولا جمعيت همه از ماده تشكيل مي شوند كه به روش غير جنسي تكثير مي كنند . در شرايط نامناسب مويناها فقط در سن 7- 4 روزگي با تعداد 22- 4 نوزاد در هر ماده توليد مثل مي كنند. تخم ها هر 2- 5/1 روز توليد مي شوند،ماده ها 6- 2 كيسه تخم در طول عمرشان توليد مي كنند .
در شرايط محيطي ناسازگار، نرها توليد شده وتوليدمثل جنسي كه به منتج شدن تخمهاي درحال استراحت(افي پيا ephippia) شبيه ميگوي آبشور نمايان مي شود. انگيزه تحريك براي تغيير از روش غير جنسي به جنسي در جمعيت مويناها يك كاهش ناگهاني در تهيه غذا مي باشد كه منجر به افزايش توليد تخم در حال استراحت مي شود. بهرحال آن براي نگهداري جمعيت تغذيه شده خوب وروش تكثير غير جنسي سودمند است ، چون كه زاد وولد كمتري با تخمهاي در حال استراحت توليد مي شوند.
تراكمهاي جمعيتي زياد دافني به كاهش شگرف توليد مثل منجر ميشود اما اين در مورد موينا بصورت آشكار نيست . توليد تخم دافني ماگنا (Daphnia magna ) به سختي در يك تراكم كمي مانند 115-95 فرد بالغ در هر گالن ( 30 – 25 فرد بالغ در ليتر) تنزل مي يابد .
ماكزيمم تراكم نگهداري كشت هاي دافني 1900 فرد در هر گالن* ( 500 فرد در هر ليتر ) گزارش شده است .بهرحال تراكم هاي كشت موينا بصورت معمول به 19000 فرد در هر گالن ( 5000 فرد در هر ليتر) مي رسدو بنابراين براي كشت متراكم سازگاري بهتري دارند .
مقايسه توليد كشت هاي دافني ماگنا (Daphnia magna ) و موينا ماكروكوپا (Moina macrocopa ) غني شده با مخمر ونيترات آمونيم نشان مي دهد كه ميانگين توليد روزانه موينا ( 47/1 – 42/1 اونس در 100 گالن يا 110 – 106 گرم درمتر مكعب ) 3 تا 4 برابر توليد روزانه دافني (53/0 – 33/0 اونس در 100 گالن يا 40 – 25 گرم درمتر مكعب ) است . توليد روزانه كشت هاي مويناي تغذيه شده با فيتوپلانكتون پرورش يافته روي كود آلي م***** از 5 اونس در 100 گالن ( 375 گرم در متر مكعب ) گزارش شده است .

ارزش غذاييموينا تركيب غذايي موينا بسيار متغير است كه بستگي به سن آنها ونوع غذايي كه آنها دريافت نموده اند دارد .اگر چه تغييرات تركيب پروتئين موينا معمولاً بطور متوسط 50 درصد وزن خشكرا بالغ مي شود . بالغين بطور معمول يك تركيب چربي بيشتري از جوانها دارند .ميزان كل چربي در وزن خشك 27– 20 درصد براي ماده هاي بالغ و 6 – 4 درصد براي جوانها است .

روش كشتموينا روش كشت گروهي توليد موينا بصورت سلسله هاي پيوسته از كشت بكار مي رود .مختصراً كشت جديد روزانه در ظرف مجزا با روشهاي كاربردي خلاصه زير شروع مي شود.وقتيكه همه قارچ ها ، باكتريها و سلولهاي آلگي معمولاً درحدود 10 – 5 روز پس از تلقيح مصرف شدند مويناها بطور كامل برداشت شده وكشت تكرار مي شود. اين روش خصوصاً وقتي كاربردي است كه كميت معيني از مويناها در روز نياز مي باشد زيرا توليد روزانه بيشتر كنترل مي شود.
كشت گروهي همچنين براي محافظت كشت هاي خالص مفيد است زيرا آنجا شانس كمتري براي كشت هاي آلوده شده با رقبا ( مانند پروتوزوئرها ، روتيفرها وكوپه پودها ) يا شكارچي هاي لارو يا بچه ماهي ( مانند هيدر، بك اسويمرها ، سوسك زيرآبي و لارو سنجاقك ) است .
كشت نيمه پيوسته براي دو ماه يا بيشتر با برداشت هاي جزئي روزانه موينا نگهداري مي شوند ، تغييرات منظم آب و تغذيه جمعيت رادر يك مرحله از رشد سريع نگه مي دارد. سرانجام كشت هاي موينا در برابر عكس العمل باروري اضافي ازبين مي روند . وقتي كه آنها خوب دوباره توليد مثل نمي كنند قابل رويت بوده ، مويناها كاملاً برداشت مي شوند ويك كشت جديد شروع مي شود .
مويناها يا درتركيب با غذايشان يا بعنوان كشت هاي مجزا توليد مي شوند . كشت تركيبي ساده ترين بوده اما توليد از كشت هاي مجزا تقريباً ⅓ بيشتر گزارش شده است .
براي كشت مجزا ، مخزن فيتوپلانكتون بصورتي مستقر مي شود كه آن بتدريج داخل مخزن كشت موينا تخليه مي شود ( شكل 2 ) . مشكل توليد از كشت هاي مجزا گرفتن فضاي اضافي كشت فيتوپلانكتون است. بهرحال كشت مجزا موينا و فيتوپلانكتون داراي محاسني مثل شانس كمتر آلودگي ، درجه بزركتر از كنترل و توليد يكدست تر هستند .
نكته : بيدقتي در روش كشت هميشه چندين كشت موينا را براي تضمين كار كه مبادا از بين برود يك جانشين را حفظ مي كنند.ظروف
كشت ها بصورت اكواريومي در 10 گالن ( 38 ليتر ) نگهداري مي شوند.بهرحال اين حجم معمولا فقط بمقدار كافي موينا براي كشت تفنني غذاي زنده توليد مي كند. براي مقياس بزرگتر وعمليات تجاري مخازن و بشكه ها (سيماني ، استيل ضد زنگ ، پلاستيك يا فايبر گلاس ) واستخرهاي خاكي بكار برده مي شود. استخرهاي قديمي ، سينك هاي پلاستيك ، وانهاي كهنه ، آسترهاي ( بدنه هاي) يخچال هاي دور انداختني ، آبخور هاي گاوها همچنين خوب كار مي دهند. ظروف رنگ آميزي نشده كاربرد ندارند مگر اينكه آنها استيل ضد زنگ باشند.

در اين ظروف بزرگتر ، عمق آب بيشتر از3 فوت ( 9/0 متر ) نمي باشد. ماكزيمم عمق 20- 16 اينچ ( 5/0 – 4/0 متر) احتمالاً مناسب است. آب كم عمق نور نفوذي براي فتو سنتز بوسيله فيتوپلانكتون خوب بهره مند مي كند وسطح وسيعي به نسبت حجم براي انتشار اكسيژن محلول را فراهم مي سازد.
نور منشر شده يا سايه در حدود ⅓ سطح آب ظرف كشت موينا توصيه مي شود . اثر گلخانه اي باروكش سايه ( 80- 50 درصد كاهش نور) مطلوب است. كشت هاي فضاي باز براي كمك به توليد باثبات از باران محافظت مي شود وبراي جلوگيري كردن از ورود حشرات آبزي شكارچي تور گوشگير استفاده مي شود.
ظروف استفاده شده خواه اكواريم ها ، تانك ها ، بشكه هايا استخرها باشند نياز به تميزي خاصي نمي باشند. بهرحال جلبك هاي ريسه اي وشكارچي بچه ماهي ولاروآن (مانند هيدر، بك اسويمرها ، سوسك زيرآبي و لارو سنجاقك ) بويژه در كشت موينا مشكل آفرين مي باشند.مخازن با محلول 30 درصد ازاسيد موريتيك يا بوسيله خشك شدن در نور آفتاب ضدعفوني مي شوند.استخرهاي خاكي تخليه وخشك مي شوند.

آبمويناها شديداً به آفت كش ها، فلزات ( مثل مسوروي كه درآب شهري يا آب چاه متداول مي باشند)، دترجنت ها، رنگ زداها و مواد سمي ديگر در آب تاميني حساس هستند.اطمينان كه سموم ناخواسته داخل ظروف كشت اضافه نشوند . آب چاه بايد حداقل براي 2 ساعت هوادهي شود. آب شهري براي خنثي كردن كلر حداقل بايد 2 روز هوادهي شده يا با تيوسولفات سديم يا خنثي كننده كلر موجود تجاري براي كوتاه كردن پروسه اضافه شود . آب جاري طبيعت ايده آل ومطلوب است . آب باران نيز براي كشت هاي موينا عالي است اگر از يك منطقه عاري از آلودگي بيش از حد هوا باشد. آب شهر يا درياچه فيلتر شده بكار برده مي شود.
دماي بهينه آب براي كشت موينا 88- 75 درجه فارنهايت ( 31- 24 درجه سانتيگراد ) است كشت موينا براي شكوفا شدن در دماهاي بالاتر از 90 درجه فارنهايت ( 32 درجه سانتيگراد) براي دوره كوتاه ادامه مي يابد. بهرحال دماي پايين توليد را كاهش مي دهد .

هوادهي هوادهي ملايم استخر موينا با قرار دادن آب در معرض اكسيژن ذرات غذايي را معلق نگه مي دارد و توليد فيتوپلانكتون را افزايش مي دهد: كه در افزايش تعداد تخمدر هر ماده ، تناسب ماده هاي تخم باروردار در جمعيت و تراكم جمعيت را منتج مي شود . جريان كم آب تازه در ظروف كشت همچنين توليد موينا را بهبود مي بخشد . فقط يك يا دو پمپ هوادهي اكواريومي در ظروف كشت تا 400 گالن ( 5/1 متر مكعب ) لازم مي باشد . از حباب هاي كوچك با شدت زياد جلوگيري كرد چون آنها زير كاراپاس گرفتار شده باعث شناور شدن در سطح آب شده كه سرانجام آنها را مي كشد.

تغذيه يا كوددهي
فهرست زير بعضي مواد كود دهي عمومي ونرخهاي كاربرد هستند . تلاش متعددي از اين وسايل كشت براي تعيين كردن اينكه كدام يك در جايگاهشان بهترين جواب را مي دهند . اندازه هاي كود دهي اوليه فراهم شده فقط يك نقطه شروع هستند واحتمالاً براي تنظيم كردن سازگاري در اوضاع كشت انفرادي مورد نيازمي باشد.
كميت زير از مواد كود در آغاز براي هر 100 گالن آب (379 ليتر ) اضافه مي شود.غذا يا كود افزودني تقريباً 100 – 50 درصد ميزان اوليه در 5 روز بعد اضافه مي شود .
1) مخمر : 5/0 – 3/0 اونس ( 2/14 – 5/8 گرم ) از مخمر نان
2) مخمر و كود معدني : 5/0 – 3/0 اونس ( 2/14 – 5/8 گرم ) مخمر و 5/0 اونس ( 2/14 گرم ) نيترات آمونيم3) يونجه ، سبوس و مخمر : 5/1 اونس ( 5/42 گرم ) پلت يا كنجاله يونجه ، 5/1 اونس ( 5/42 گرم ) گندم يا سبوس برنج و 3/0 اونس ( 5/8 گرم ) مخمر
4) كود گاوي يا سرباره ، سبوس و مخمر : 5 اونس ( 142 گرم ) از كود خشك يا سرباره فاضلاب ،5/1 اونس ( 5/42 گرم ) گندم يا سبوس برنج و 3/0 اونس ( 5/8 گرم ) مخمر
5) كود گاوي يا سرباره فاضلاب ، كنجاله پنبه دانه و مخمر : كاربرد 5 اونس ( 142 گرم ) از كود خشك يا سرباره فاضلاب 5/1 اونس ( 5/42 گرم ) كنجاله پنبه دانه و 3/0 اونس ( 5/8 گرم ) مخمر
6) كود گاوي يا اسبي يا سرباره فاضلاب: تركيب 20 اونس ( 576 گرم )از كود خشك يا سرباره فاضلاب
7) كود خوك يا مرغي : تركيب 6 اونس ( 170 گرم )از كود خشك
8) مخمر و پودر اسپيرولينا: 2/0 اونس ( 6/0 گرم ) مخمر نان ، 1/0 اونس ( 3 گرم ) پودر اسپيرولينا افزايش اين مقدار براي دو روز اول وسپس هر روز اضافه شده تا كشت برداشت شود.
نكته : افزايش آب گرم به مخمر وپودر اسپيرولينا و قرارگرفتن درآن بمدت 30 دقيقه
محتويات را درون تور مخصوص ميگوي آبشور ريخته وملايم تكان داده تا بداخل كشت موينا وارد مي شود.تور مخمر حل نشده را مي گيرد وموجودات كشت را گسترش مي دهد.

كودهاي آلي معمولاً نسبت به كدهاي معدني ترجيح داده مي شوند زيرا كودهاي آلي سلولهاي باكتريايي ، قارچي ودتريتوس ها بعلاوه فيتوپلانكتون بعنوان غذاي موينا را فراهم مي كند . اين تنوع آيتم هاي غذايي كاملاً نيازهاي غذايشان را برآورده كرده و منتج به حداكثر توليد مي شود.كودهاي معدني ممكن است بتنهايي استفاده شوند . بهرحال آنها در استخرهاي خاكي نسبت به مخازن و بشكه ها بهتر جواب مي دهند .

كود تازه ترجيح داده مي شود زيرا درآنها ماده آلي و باكتريها غني تر هستند . بهرحال بعضي حيوانات مزرعه اي مكمل هاي غذاي داده مي شوند. لارو مگس در كودشان كنترل شده واين از توليد موينا جلوگيري مي كند . اگر چه مطلقاً ضروري نيست اغلب كود قبل ازاستفاده خشك مي شود . كودهاي آلي قابل دسترس بصورت تجاري مثل كود گاوي آب گرفته و تفاله يا سرباره فاضلاب براي كشت هاي موينا بكار برده مي شود.
اگر چه كود بطور وسيع براي كشت موينا استفاده مي شود مخمر، يونجه وسبوس كمتر قابل مخالفت براي بكار گيري هستند و آنها خوب اثر مي كنند.مخمر فعال شده (مخمر نان ) به آساني از توزيع كنندگان عمده غذا در كيسه هاي 2 پوندي قابل دسترس مي باشد. سبوس وكنجاله يا پلت در كيسه هاي 50 پوندي (7/22 كيلوگرمي)از انبارهاي غذاي جانوران اهلي مي توان خريداري شود.

ماده آلي خشن مثل كود ، تفاله يا سرباره فاضلاب ، علوفه خشك ، سبوس، وكنجاله دانه هاي روغني معمولاً در كيسه هاي با چشمه ريز در ستون آب معلق مي شوند . پارچه مخصوص پنيرگيري ، كنف ، كتان ، نايلون يا غيره پارچه هاي با بافت نسبتاً شل بكار برده مي شوند . بهرحال پارچه نايلوني يا ديگر پارچه مصنوعي در آب مثل پنبه اي با كنفي خراب نمي شوند . براي ظروف كشت كوچكتر جورابهاي نايلوني براي اين مقصود خوب اثر مي كنند . ارزان و به آساني قابل دسترس هستند . كاربرد كيسه از ورود ذرات بزرگتر وايجاد مشكل در زمان برداشت موينا جلوگيري مي كند و كنترل بزرگتري از كوددهي را ممكن مي سازد.

تغذيه اضافي سريعاً در كيفيت آب مشكل ايجاد مي كند . در هر صورت نوعي بينابيني بكار برده شده با مقادير كوچك غذا يا كود شروع شده در فواصل مداوم اضافه مي شود و افزايش ملايم مقدار بكار رفته براي بدست آوردن تجربه عملي مي باشد. اگر قارچها در ظروف بعلت كود دهي زياد ايجاد شوند كيسه محتوي ماده آلي از كشت حذف مي شود. اگر قارچها در كميت هاي بزرگ دوام بياورند كشت كنار گذاشته شده دوباره تكرار مي شود.

PH بالاي بيش از حد ( بالاتر از 5/9 ) بعلت شكوفايي جلبكي سنگين ونتيجه افزايش در نسبت شكل سمي آمونياك ( يونيزه نشده) از توليد موينا جلوگيري مي كند . PH كشت بين 8 – 7 با سركه ( اسيد استيك ) تنظيم مي شود .

پيوند زدن ( تلقيح كردن ) كشت هاي زنده خالص براي پيوند زدن استفاده مي شوند. ازبكارگيري جانداران براي تلقيح از كشت هاي فاسد و ضعيف پرهيز كرد. كشت ها تخم در حال استراحت توليد مي كنند يا محتوي كشت لارو يا بچه ماهي را شكار مي كنند. با تقريباً 100 موينا در گالن ( 25 موينا درهر ليتر ) پيوند مي كنند . اگرچه يك كشت از لحاظ تئوريك مي تواند با يك ماده منفرد شروع شود ، هميشه تعدا كافي براي توسعه سريع جمعيت قابل برداشت بكار مي رود . اگر تعداد كمتري بكار برده شود جمعيت ملايمتر و آهسته تر اضافه خواهد شد .بنابراين كميت اوليه كود يا غذا براي جلوگيري كردن از تغذيه زياد كاسته مي شود . تعداد زيادتر بكار رفته براي تلقيح كردن زمان برداشت را كاهش مي دهد وشانس آلودگي با رقبا كاهش مي يابد .
كشت ها هميشه 24 ساعت يا بيشتربعد از كوددهي تلقيح مي شود. بهرحال وقتيكه مخمر بكاربرده شد ، مونياها بعد از اندكي ساعت از هوادهي ، كيفيت خوب ومناسب آب ودماي مناسب مي توانند به كشت اضافه شوند.اين وجود دارد چون سلولهاي مخمر فوراً براي مويناها بعنوان غذا قابل دسترس هستند. ميزان كم فيتوپلانكتون موجود در آب ودستگاه هاضمه مويناهاي القا شده براي تلقيح كشت معمولاً براي آغاز كردن يك شكوفايي فيتو پلانكتون كافي است.

بازبيني روزانه جهت تعيين سلامتي كشت بررسي مي شود. مشاهدات زير تدوين شده اند.
1) سلامتي كشت بوسيله فعاليت آن تعيين مي شود، برداشتن يك قاشق غذاخوري ( 15 ميلي ليتر) از كشت و نمونه با ذره بين دستي با بزرگنمايي 8x تا 10x يا ميكروب بررسي مي شود . مويناهاي سبز يا قهوه اي – قرمز با دستگاه گوارش پر و حركت فعال سلامتي كشت را نشان مي دهد. رنگ پريدگي مويناها با دستگاه گوارش خالي يا توليد تخم در حال استراحت موينا اوضاع محيطي زير اپتيمم يا غذاي ناكافي را نشان مي دهد.
2) تراكم جمعيت با كشتن موينا در يك قاشق غذاخوري ( 5 – 3 ميلي ليتر ) نمونه با محلول الكل 70 درصد و شمارش همه مويناها در يك پتري ديش با ذره بين دستي ميكروسكوپ تعيين مي شود . كشت هاي آماده براي برداشت 75 – 45 موينا در يك قاشق غذاخوري نمونه (5 – 3 موينا درهرميلي ليتر) را دارا مي باشند . با وجود تجربه كافي تراكم جمعيت با چشم بدون نياز براي شمارش برآورد مي شود .
3) غلظت غذا در آب كشت كه در يك ليوان شفاف بررسي مي شود اندكي گل آلودگي و چاي رنگ يا سبز نمايان مي شود . تميزي آب نشان دهنده غذاي ناكافي است. هر وقت شفافيت كشت ها بيشتراز16 – 12 اينچ (4/0 – 3/0 متر ) باشد مي بايد با تقريباً 100 – 50 درصد كميت اوليه تغذيه يا بارور شوند .اين شفافيت با پلاستيك سفيد يا كلاهك فلزي به قطر تقريبي 4 اينچ ( 100 ميليمتر ) كه به انتهاي ميله چوبي متصل مي باشد تعين مي گردد ( سشي ديسك ). عمق شفافيت جايي كه صفحه در داخل مخزن كشت پايين فرو برده شود بصورت آشكار قابل رويت باشد .
4) اگر شكارچي هاي لارو يا بچه ماهي (مانند هيدر، بك اسويمرها ، سوسك زيرآبي و لارو سنجاقك ) مشاهده شوند كشت كنارگذاشت شده و استخرها يا مخزن جهت پرهيز از آلودگي كشت هاي ديگر تميز و ضد عفوني مي شود.

برداشت
مويناها بسادگي با تور ميگوي آبشور يا فيلتر قهوه قابل استفاده بتعداد مورد نياز از اعماق برداشت مي شوند جون آنها در سطح بصورت توده اي متمركز مي شوند.كشت ها همچنين بوسيله تخليه كردن يا سيفون كردن آب كشت درون جمع كننده پلانكتون مجهز شده با تور چشمه ريز 150 – 50 ميكرون معلق در ظزف آب برداشت مي شوند.قبل از برداشت بايد هواده خاموش شده به ذرات غذايي اجازه ته نشين شدن داده شود. براي كشت نيمه پيوسته بيشتر از25- 20 درصد از جمعيت هر روز برداشت نمي شود مگر اينكه شما كشت را دوباره تكرار بكنيد . برداشت با تخليه مخزن كشت براي تغيير آب بصورت مقطعي وبه بهبود يافتن كيفيت آن فرصت مي دهيد. فقط كميت هاي كوچك در يك زمان برداشت شده و مويناها به ظروف با آب تازه براي نگهداري زنده آنها انتقال داده مي شوند.
روسوبات زيرين هر روزبا برداشت بعدي بهم هروز در برداشت بعدي تركيب كل كشت جهت معلق سازي دوباره ذرات غذايي بهم زده مي شوند تا از پيشرفت اوضاع (شرايط) بي هوازي جلوگيري شود .

ويژگيهايتكميلياختلاف در سايز، توليد تخم و شرايط محيطي بهينه بين گونه ها و واريته هاي مختلف مويناها وجود دارد. سازگاري ها كه بستگي به گونه يا واريته بخصوص كه شما خواهان توليد آن هستيد دارند، بايستي در روشهاي كشت تشكيل شوند .سطوح اضافي در مخزن كشت ممكن است اثر مثبتي روي توليد مويناها داشته باشد. براي دافني ها يك افزايش چهارجانبه از مساحت سطح ، شكل صفحات پلاستيكي ، براي نتيجه دادن در افزايش چهار جانبه تراكم ، بيوماس وبرداشت نشان داده مي شود. ناشتاخته است كه اين نتيجه كيفيت آب اصلاح شده بسبب باكتري هاي نيتراته است كه تغييري در پراكنش فرازماني دافني يا مواد غذاي اصلاح شده دارد .

هميشه مطابقت توليد موينا در برابر نياز غذايي بچه ماهي امكان پذير نيست. برداشت مويناها بصورت زنده براي چندين روز در آب خالص در يخچال قابل نگهداري مي باشد آنها وقتيكه دوباره گرم شوند فعاليت طبيعي خود را پي مي گيرند. كيفيت مواد مغذي ذخيره شده موينا شايد بعلت دوره گرسنگي بهينه نباشد، بنابراين قبل از استفاده از مويناها توسط ماهي با جلبك ومخمر غني مي شوند .
موينا براي دوره هاي طولاني بوسيله فريز كردن درآب كم نمك ( PPT 7 و با چگالي 0046/1) يا با فريز كردن خشك ذخيره مي شوند. درهردو روش مويناها كشته مي شوند بنابراين گردش (چرخش ) مناسب براي معلق نگهداشتن آنها در سوسپانسيون بعد از آب شدن لازم است كه آنها براي لارو ماهي قابل دسترس باشند. مويناهاي منجمد وفريز شده خشك بعنوان مواد غذايي باموجود زنه هم اندازه نبوده وآنها به آساني توسط لارو ماهي پذيرفته نمي شوند اگرچه انجماد يا انجماد خشك تغييرات مهمي در محتوي مواد غذايي مويناها ايجاد نمي كند، مواد مغذي بسرعت داخل آب شسته مي شوند. تقريباً همه فعاليت آنزيمي در 10 دقيقه بعد از معرفي در آب تازه تلف مي شوند. بعداز يكساعت همه آمينواسيدهاي آزاد وبيشتر آمينواسيدهاي باند شده تلف مي شوند .