این گروه شامل اردک*های دریائی و اردک*های غواص آب شیرین می باشد که بیشتر در آبهای وسیع مانند دریاچه*های بزرگ ، خلیج*ها ، خورها و دریاها فعالیت دارند . پاهای آنها در قسمت عقبی سطح شکم قرار دارد و غواصان ماهری هستند . هنگام برخاستن از سطح آب در حال بال*زدن تا مسافتی روی آب پا می زنند . غذای عمده آنها نرم*تنان و گیاهان آبزی است . اردک*های دریائی بیش از اردک*های آب شیرین به عمق آب فرو می روند . نر و ماده آنها همشکل نیست و روی زمین یا در سوراخ*ها آشیانه می سازند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران