اسم علمی artemisia dracunculus

روش تکثیر:تقسیم ریشه

زمان کاشت:بهار و پاییز

زمان برداشتخرداد-مرداد

اندام مورد استفاده:اندام هوائی

سن رویش:چند ساله

پراکنش جغرافیایی
خودرو:*
پرورشی:اکثر مناطق ایران

خواص درمانی : اشتها آور-ضد روماتیسم -کمک به بهبود گردش خون -کمک به هضم مواد غذایی-بوزدایی - قاعده‏آور