اسم علمی:rosa damascena

روش تکثیر:پاجوش- فلمه

زمان کاشت:اول پاییز

زمان برداشت:اردیبهشت

اندام مورد استفاده: گل

سن رویش:چند ساله

پراکنش جغرافیای
خودرو:فارس
پرورشی:اصفهان - تبریز-فارس- کرمان

خواص درمانی :ملین-تقویت میل جنسی-نشاط آور-رفع بوي بد دهان-تقويت اعصاب