اردک های باتلاق*ها ، تالاب*ها ، دریاچه*ها و رودخانه*های آرام هستند .
هنگام تغذیه از گیاهان آب*زی ، سر را به ته آب فرو می برند و انتهای بدنشان در سطح آب باقی می ماند
پروازی قوی دارند و هنگام برخاستن از سطح آب با یک جهش و تقریبا به*طور عمودی به پرواز در می آیند
معمولا یک " آینه بالی " مستطیل شکل به رنگ روشن در محل شاهپرهای ثانوی بال دارند
نر و ماده آنها همشکل نیست در دوران تولک ( اواخر تابستان ) نرها به ماده*ها شباهت پیدا می کنند
روی زمین یا در سوراخ*ها آشیانه می سازند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران