کله مرغ یا تنجه پرنده*ای است از خانواده مرغابی ، راسته اردک های غاز نما. اردكی با جثه بزرگ و غاز مانند كه از دور سیاه و سفید بنظر می آید. به وسیله سر و گردن سياه مایل به سبز ، بدن سفید ، نوار سینه*ای پهن بلوطی رنگ ، و یک نوار طولی تیره در وسط سطح شكمی تشخیص داده می شود. این پرنده در دریاچه هامون (سیستان) به وفور یافت می شود.
زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاچه ها، تالاب ها، نیزارها زندگی می کند و در سوراخ ها و نقب های زمینی تولید مثل می کند.
در فصل پرریزی ، پرهای این پرنده به یکباره میریزد و پرنده در این حالت قدرت پرواز ندارد .
تولیدمثل : در فصل بهار و اردیبهشت ماه و سالی یک بار تنجه ها جوجه آوری میکنند و ما میتوانیم آشیانه های این پرنده را که از 8 تا 12 تخم در آن دارد در تالاب های ایران زیر شکاف های طبیعی و تخته سنگ ها مشاهده کرد . بعد از گذشت حدود یک ماه ، جوجه های خودکفایی که به دنبال مادرشان در آب شنا میکنند سر از تخم بیرون می آورند .
صدا : صدای این پرنده در فصل تولیدمثل شنیده میشود که در پرنده نر ، بوق مانند ، شبیه "سیس - سیس - سیس ، ciss - ciss - ciss" و پاسخ ماده ، که شبیه "که هه - هه - هه ، chehe - he - he" و از بینی شبیه "اَه - هانگ" شنیده می شود .
منبع: ويكي پديا