پرندگانی ابزی اند که شکل ظاهریشان شبیه غازهاست واز اردک ها اندکی بزرگتر و سرو گردنی درازتر دارند. منقارشان کوتاه و قوی و پاهایشان نسبتا بلند و شبیه غازهاست و در وسط سطح شکمی قرار دارد. به آسانی راه می روند و در اراضی کشاورزی و همچنین روی آب می چرند . نر و ماده همشکل اند و در سوراخ های درخت ها، روی زمین و گاهی در تپه ماهورهای سنگلاخی نزدیک آب آشیانه می سازند. در ایران؛ دو گونه: تنجه و آنقوت، از این گروه یافت می شوند.
منبع: وبسايت كويرها و بيابان هاي ايران