کانال های دفع آبهای سطحی تهران لبریز است از زباله های انسان ها و موش ها به این زباله به چشم غذایی مطبوع می نگرند. پیش فرض ارگان های مسوول شهری، بیمار بودن موش های شهر است و تنها راه مبارزه را کشتار آن ها می دانند. مبارزه ای که تا امروز پیروز آن موجودات کوچکی هستند با چشمانی براق و دست و پایی صورتی. در راه این مبارزه نابرابر و غیر علمی، تنها چیزی که نابود می شود، سرمایه بیت المال است…