غاز خاکستری

نام انگلیسی : Grey Lag Goose

نام فرانسوی : Oie cendree

نام علمی (لاتین) : Anser anser


چطور پیدایش کنیم :


75 سانتی*متر ؛ نشانه*های تشخیص این پرنده از غازهای مشابه خاکستری رنگ عبارت است از منقار بزرگ و بودن لکه*های سیاه ، پاهای صورتی رنگ ، همرنگی سر و گردن با بدن ، پیش*بالهای خاکستری خیلی کمرنگ و شکم بدون راه*راه عرضی ( ولی بالف*ها افلب تعدادی لکه سیاه روی سینه دارند )

پرنده نابالغ روی سینه کتر لکه دارد و پاهایش صورتی مایل به خاکستری است . از فاصله دور و در حال پرواز ، این پرنده شبیه سایر غازهائی که همرنگ آنها هستند بنظر می رسد ، همگی معمولا به شکل 8 و یا در یک خط پرواز می کنند ، تمام آنها در خارج از فصل زادوولد اجتماعی بوده ، طی روز فعال هستند و سپیده*دم به قصد تغذیه به پرواز در*می آیند ، نشانه*های تشخیص غاز خاکستری از بالغ غاز پیشانی سفید و غاز پیشانی سفید کوچک عبارت است از اندازه بزرگتر ، سر و گردن کمرنگ ، فقدان رنگ سفید در قاعده منقار و در هر سنی که باشد پاهای صورتی ( نه نارنجی ) . فرق آن با غاز پا زرد در این است که رنگ سر و گردنش از بقیه بدن پررنگ*تر نسیت ، منقارش بزرگ ، نارنجی رنگ و بدون لکه*های سیاه است ، و به*طور کلی پرو بالی کمرنگ*تر دارد .
زیستگاه :


زمستان*ها در علفزارها ، کشتزارها ، زمین*های شخم زده و نزدیک سواحل ، باتلاق*ها و خورها .

به*طور دسته*جمعی در علفزارها ، باتلاق*ها ، نیزارها و بیشه*های مرطوب و جزایر کوچک زادوولد می کند .
پراکندگی :


غاز خاکستری پرنده*ای*ست که زمستان*ها زیاد است ، چند جفتی از این پرنده قبلا در سیستان ، فارس و آذربایجان زادوولد می کرده*اند که متاسفانه به دلیل شکار*های بی رویه و نابودی زیستگاه*های این پرنده ، تاکنون گزارش معتبری از زادوولد آنها در ایران ، در دست نیست .


منبع: وبسایت پرندگان ایران