غاز پیشانی سفید کوچک

نام انگلیسی : Lesser With-fronted Goose

نام فرانسوی : Oie naine

نام علمی (لاتین) : Anser erythropusچطور پیدایش کنیم :53 تا 65 سانتی*متر ؛ از لحاظ شکل ظاهری شبیه غاز پیشانی سفید ؛ ولی کوچکتر از آن است و با سفیدی بیشتر پیشانی که تا قسمتی از تارک پیش رفته و منقار خیلی کوچک*تر و صورتی رنگ*تر از آن تشخیص داده می شود . ضمنا نوک بال*هایش در حالت بسته از حد دم ***** می کند ، معمولا پررنگ*تر از غاز پیشانی سفید به*نظر می آید ، از نزدیک حلقه چشمی زرد رنگ و متورم بهترین نشانه تشخیص آن است ، پرنده نابالغ فاقد پیشانی سفید و راه*راه عرضی تیره*رنگ روی شکم است ولی حلق زرد رنگ چشم را دارد .

رفتار و پرواز این پرنده شبیه غاز پیشانی سفید است ولی سریع*تر بال می زند و هنگام تغذیه فعالیت بیشتری نشان می دهد .
زیستگاه :


تقریبا مانند غاز پیشانی سفید
پراکندگی :


غاز پیشانی سفید در ایران ، در فصل زمستان ، ضمن مهاجرت به*طور منظم در آذربایجان دیده شده و از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده است ، اما و به رغم شکارهای بی رویه و نابودی مناطق زیستی ، تعداد آنها رو به کاهش نهاده و در سالیان اخیر تعداد انگشت شماری از غاز پیشانی سفید کوچک به صورت اتفاقی و مهاجر عبوری به چشم می خورند .!


منبع: وبسایت پرندگان ایران