غاز پا زرد

انگلیسی : Bean Goose

نام فرانسوی : Oie des moissons

نام علمی (لاتین) : Anser fabalis


چطور پیدایش کنیم :


70 تا 87 سانتی*متر ؛ از سایر غازهای خاکستری رنگ قهوه*ای*تر و به*طور کلی پررنگ*تر و در نتیجه حاشیه کمرنگ پرهای آن بیشتر جلوه می کند . از دور سر و گردن بلند آن تیره به*نظر می رسد و به خاطر ظاهر دودی رنگش می توان آن را بین غازهای دیگر تشخیص داد . در سطح شکمی راه*راه عرضی ندارد ، منقارش دراز و سیاه ، با لکه*های زرد نارنجی است و گاهی اندکی سفیدی در قاعده آن دیده می شود .

پاها در پرنده بالغ نارنجی یا زرد نارنجی و در پرنده نابالغ زرد کمرنگ است ، رفتار و پروازش مانند غاز خاکستری است ولی پیش*بالی تیره*رنگ دارد . غاز خاکستری اندکی بزرگ*تر از این پرنده و کمرنگ*تر است ، به خصوص در ناحیه سر و گردن پیش*بالش به رنگ خاکستری روشن ، منقار نارنجی با نوک سفید و پاهایش صورتی رنگ می باشد ، بالغ غاز پیشانی سفید و غاز پیشانی سفید کوچک از غاز پازرد کوچکتر است با سفیدی مشخص در قاعده منقار و راه*راه عرضی پهن روی شکم .
زیستگاه :


زمستان*ها دور از دریا و در علفزارهای نزدیک آب*های شیرین
پراکندگی :


ظاهرا در گذشته های بسیار دور ، غاز پا زرد به تعداد کم و به*طور منظم ، زمستان را در سواحل دریای خزر می گذرانیده است ولی در سالهای اخیر فقط یک گزارش صحیح از مشاهده این پرنده در دسترس بوده که مربوط به 28 سال پیش است و این جای تاسف دارد . !


منبع: وبسایت پرندگان ایران