قوی کوچک

نام انگلیسی : Bewick’s Swan

نام فرانسوی : Cygne de Bewick

نام علمی (لاتین) : Cygnus Bewickiiچطور پیدایش کنیم :120 سانتی*متر ؛ بطور محسوس از قوی گنگ و قوی فریادکش کوچکتر و گردنش کوتاه*تر است .

از لحاظ کلی بیشتر به قوی فریادکش شباهت دارد با این تفاوت که منقارش کوتاهتر با زردی کمتر و بدون زاویه ، سرش گرد ، صدایش خیلی آرامتر است . پرنده نابالغ نیز شبیه نابالغ قوی فریادکش ولی از آن کوچکتر است . رفتار و زیستگاه این پرنده مشابه قوی فریادکش می باشد ، ولی پرواز دسته جمعی آن کمتر شکل منظمی دارد . برخلاف قوی گنگ ، شاهپرهای ثانوی بالی را بلند نمی کند و در حال پرواز حرکت بالهایش نظیر پرنده مزبور ، صدای مخصوصی ندارد .
پراکندگی :


قوی کوچک پرنده*ای*ست که زمستان*ها به طور نامنظم و به تعداد کم ، در سواحل دریای خزر و منطقه آذربایجان دیده می*شود .


منبع: وبسایت پرندگان ایران