قوها

قوها در زمره بزرگترین مرغابیان و دارای گردنی دراز و باریک هستند. نر و ماده آن ها هم شکل هستند. معمولا سر را به داخل آب فرو برده و از گیاهان ته آب تغذیه می کنند. گاهی نیز در مزارع و روزی زمین می چرند. روی زمین آشیانه می سازند و به شکل "^" پرواز می کنند.


منبع: وبسایت پرندگان ایران