از نظر شکل ظاهری به حواصیل*های کوچک و لک*لک*ها شباهت دارند ، ولی منقار دراز آنها خمیده یا پهن و کفگیر مانند است . در پرواز گردن خود را کشیده نگاهمیدارند ، و بدین ترتیب از حواصیل*ها تشخیص داده می شوند . نر و ماده آنها همشکل است ، معمولا پرندگانی اجتماعی هستند و در نیزارها ، بوته زارها یا روی درخت*ها آشیانه می سازند . از ماهی*ها ، سخت*پوستان ، خزندگان ، حشرات ، دانه بعضی غلات و مواد گیاهی دیگر تغذیه می کنند .


منبع: وبسایت پرندگان ایران